• Toelichting
 • Aanmelden
 • Registreren
 • Gegevens kadervorming
 • Bewijsstukken
 • Opmerking(en)
 • Akkoord
 • Overzicht
 • Verzenden

Toelichting

Volgende: Aanmelden

  Toelichting

  Artikel 2

  1. Het gemeentebestuur verleent aan jongeren die erkende kadervorming volgen een tussenkomst 'kadervorming'.
   Ook de begeleiders van Beverse Jeugdwerkinitiatieven die niet woonachtig zijn in Beveren komen hiervoor in aanmerking.
   Met erkende kadervorming wordt bedoeld de kadervorming ingericht door landelijke jeugdwerkverenigingen en erkent door de afdeling jeugd en sport van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
  2. De tussenkomst bedraagt 50% van de effectieve deelnameprijs met een maximum van 15 EUR per kadervormingsetmaal en 10 EUR per aparte kadervormingsdag.
   Met 'kadervorminsetmaal' wordt een cursusdag bedoeld van kadervorminscursussen die georganiseerd worden in internaatverband.
   Met 'kadervormingsdag' wordt een dag kadervorming bedoeld met een kadervorming in externaatverband.
  3. De aanvraag tot het bekomen van deze tussenkomst dient te gebeuren uiterlijk binnen de zes maanden na de einddatum van de gevolgde kadervormingscursus bij het College van Burgemeester en Schepenen op een formulier dat daartoe ter beschikking wordt gesteld door het gemeentebestuur.
   De aanvraag wordt vergezeld van een aanwezigheidsattest van de gevolgde kadervorming waarop de effectieve deelnameprijs en het erkenningsnummer van de afdeling Jeugd en Sport vermeld staan. 
   De aanvraag kan desgevallend gebeuren door het jeugdwerkinitiatief zelf, indien zij aantoont dat zij de deelnameprijs betaalde.

  Dien dit formulier in ten laatste 6 maanden na datum van de kadervorming samen met de gevraagde bewijsstukken
  De aanvraag kan pas ingediend worden en is enkel geldig wanneer de attesten/bewijsstukken aanwezig zijn. 

  De tussenkomst wordt binnen de twee maanden uitbetaald.