• Toelichting
 • Registreren
 • Installatieadres
 • Gegevens hemelwaterinstallatie
 • Bijlagen
 • Akkoord
 • Overzicht
 • Verzenden

Toelichting

Volgende: Registreren

  Wat? 

  • Hemelwaterput: reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater (regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater).
  • Hemelwaterinstallatie: het geheel van hemelwaterput met bijhorend leiding- en pompsysteem, filters, enz... met het oog op hergebruik van hemelwater.
  • Gewestelijke stedenbouwkundige verordening: het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 
  • Gebouw: vergunde woning of vergund gebouw waarvan een vereniging gebruik maakt voor haar activiteiten. 

  Voorwaarden:

  • Een premie voor hemelwaterinstallatie wordt toegekend aan: 
   - bestaande vergunde woningen;
   - woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd verleend en waarbij in de vergunning het installeren van een hemelwaterput niet werd verplicht; 
   - bestaande vergunde meergezinswoningen ongeacht hun oppervlakte.
  • Nieuwbouw woningen en appartementen komen niet in aanmerking;
  • De hemelwaterinstallatie dient te zijn gekeurd door een erkende keurder; 
  • Hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht. 
   Minimum aantal aansluitpunten: regenwater dient minstens hergebruikt voor spoeling van een toilet, aangesloten op een wasmachine én 1 buitenkraan;
  • De minimuminhoud van de regenwaterput is 5000L;
  • De premie kan slechts eenmaal aangevraagd worden per adres. 

  Hoe? 

  U kan uw aanvraag tot 5 jaar na factuurdatum en 1 jaar na attestdatum indienen via het digitaal loket. 

  De digitale premieaanvraag is uitsluitend geldig als het aanvraagdossier het volgende bevat: 

  • Een scan of pdf van de factuur van de aankoop van de regenwaterput en pomp;
  • Een pdf van het gunstig attest van keuring door een erkende keurder.

  Premiebedrag:

  De premie voor hemelwaterinstallatie bedraagt: 

  • 100% van het factuurbedrag met een maximumbedrag van € 1.250 voor ééngezinswoningen;
  • € 200 per 1.000L voor meergezinswoningen met een maximum van € 5.000 per aanvraag. 
   De premie dient te worden verdeeld onder de onderste bebouwde laag, met een maximum van € 1.000 per woongelegenheid (met telkens minimum aansluiting van wc, buitenkraan en wasmachine);
  • € 200 per 1.000L voor gebouwen van openbaar nut met een maximum van € 5.000 per aanvraag.
   Diegenen die een aanvraag indienen voor een premie voor hemelwaterinstallatie voor een gebouw van openbaar nut, dienen te motiveren en te bewijzen waarom het gebouw volgens hen dient te worden beschouwd als zijnde van openbaar nut.
   Het college van burgemeester en schepenen beslist over de al dan niet erkenning van het openbaar nut karakter. 

  Afleverende dienst:

  Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening